Forskning och insamling av data

På stationen insamlas data genom (1) inventering av flyttfåglar, vilket innefattar en standardiserad flyttfågeltaxering under en fyratimmarsperiod med början vid soluppgången, (2) inventering av stationära fåglar inom Uddskatan och Gåsörsudden, inklusive havsområdena som omger Tulludden, och (3) ringmärkning. Dessa data har utnyttjats i över 120 publikationer bland annat för att fastställa klimatförändringarnas effekter på våra fågelbestånd.

Forskning om miljöförändringar

I en föränderlig värld är det viktigt att följa med hur olika arter reagerar på förändringar i deras livsmiljöer, vilket bland annat kan återspeglas i förändringar i arternas flyttbeteende eller populationsstorlekar. Denna typ av uppföljning kräver långa tidsserier, och därför är det viktigt att det systematiska insamlandet av data görs kontinuerligt även i framtiden. Materialet som insamlats på stationen har visat sig vara lämpligt för forskning rörande förändringar i olika fågelarters flyttmönster över tid (fenologi; se stationens publikationslista). Denna forskning har tills vidare påvisat hur vintrarnas stränget påverkar fåglarnas vårflyttning, och att tidpunkten för vårflyttningen har förändrats i takt med klimatförändringen. Därutöver kan fågelstationens material användas för att komplementera det material som t.ex. nationella standardrutter genererar i arbetet för att fastställa olika arters sårbarhet i nationella rödlistor.

Hangö fågelstation är en partner i nätverket LTER (Long-Term Ecological Research) med fokus på uppföljning av långsiktiga miljöförändringar i västra Finska viken. Detta nätverk är i sin tur integrerat i det nationella nätverket för uppföljning av våra nationella kustvatten (initierat av Finska miljöcentralen år 2006) samt i det internationella nätverket ILTER. Som observatör på fågelstationen kommer dina unika upplevelser samtidigt bidra till forskning kring fågelövervakning med både nationell och internationell anknytning.

Trots att fågelstationens samlade material hittills använts i ett hundratal studier representerar dessa studier endast en bråkdel av materialets totala potential. Till fågelstationens principer hör att materialet är öppet för användning i forskningsändamål. Kontakta Aleksi Lehikoinen (aleksi.lehikoinen (at) helsinki.fi) vid Helsingfors Universitet ifall du är intresserad av att använda fågelstationens material.

Faktaark för fågelarter

Öppna data

Läs mera

Publikationslista