Anvisningar för bruk av data från Hangö fågelstation

Användarvillkor och hänvisning

Dagliga observerade antal fåglar på Hangö fågelstation från och med 1979 kan nerladdas specifikt för (i) stationära fåglar, (ii) flyttande fåglar, (iii) flyttande fåglar under den standardiserade taxeringen, (iv) stationära fåglar observerade i stationens närområde, samt (v) nattflyttande fåglar. Datafilen är lagrad i ett zip-arkiv och kan fritt användas enligt licenserna för öppen data-användning (CC BY version 4.0). Vid användning av data bör följande källa återges:

Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa rf (2020) Dataset från Hangö fågelstation: dagliga totalantal (version 1.4). Nedladdad från https://halias.fi/sv/data <Dag-Månad-År>.

Metoderna för datainsamling har bland annat beskrivits i Lehikoinen & Vähätalo (2000) samt Vähätalo m.fl. (2004) (på finska med engelska sammandrag). Materialleverantören tar inte ansvar för sättet på vilket materialet analyseras eller tolkas, eller för möjliga felaktigheter i ursprungsmaterialet. Frågor som gäller bruk av data kan riktas till e-postadressen halias(at)halias.fi. Ifall materialet utnyttjas för vetenskapliga publikationer ber vi att de hundratal frivilliga personer som insamlat alla data tackas kollektivt i artikeln. Vi önskar dessutom att en pdf-kopia av artikeln skickas till adressen ovan eller som särtryck till adressen Tringa rf, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsingfors. Materialet (version 1.4) innefattar alla observationer fram till den 31 december 2019, och uppdateras med nya observationer ungefär en gång om året.

Materialets innehåll

Materialet innehåller fem datafiler: i) sammanfattning av användningsdirektiv, ii) datafilen i (Haliasdata_v1.4 csv), (iii-iv),två hjälptabeller för analys av datat (taxonlista: Halias sp_sp_v1.3 samt lista över taxa som inte identifierats till artnivå, samt till vilka arter dessa observationer bör läggas till i analyserna: Sp_species_v1.1.csv) och v) ett skript för programvaran R (https://cran.r-project.org/) för att åskådliggöra årsvisa observationer för alla fågelarter observerade på fågelstationen. Man kan även bläddra i materialet t.ex. i MS Excel. Programvaran R finns tillgängligt på https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ och RStudion https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/.

Ladda datafilen

Datafilen (Haliasdata_v1.4 csv) innefattar följande 15 kolumner:

(1) [FIN_name] Namnet på arten eller artgruppen på finska

(2) [SWE_name] Namnet på arten eller artgruppen på svenska

(3) [ENG_name] Namnet på arten eller artgruppen på engelska

(4) [Sci_name] Artens eller artgruppens vetenskapliga namn

(5) [Species_Abb] Artens eller artgruppens vetenskapliga namnförkortning

(6) [Species_code] Artens eller artgruppens numeriska kod

(7) [Date] Observationsdatum enligt DAG.MÅNAD.ÅR

(8) [Day-of-Year] Det julianska datumet angett som en siffra mellan 1 och 366, där 1=1.1., 2.1.=2 osv. Under skottår är 31.12. = 366, i övrigt 365.

(9) [Year] Årtal.

(10) [Local] Antal observerade stationära fåglar. Gällande duvor, gökar, ugglor, nattskärror, seglare, praktfåglar, hackspettar och tättingar anger summan antalet observerade fåglar på det egentliga stationsområdet. För övriga arter anger summan det totala antalet observerade fåglar i hela området, innefattande fåglar observerade vid Gåsörsudden.

(11) [Migr] Antal observerade flyttande fåglar, uteslutet nattflyttande fåglar.

(12) [Stand] Antal fåglar observerade under den standardiserade flyttfågeltaxeringen. Den standardiserade flyttfågeltaxeringen börjar vid soluppgången och slutar fyra timmar senare under 1.4. –1.11., och två timmar senare under den övriga tiden.

(13) [Additional] Antal stationära fåglar utanför fågelstationens egentliga område (gäller duvor, gökar, ugglor, nattskärror, seglare, praktfåglar, hackspettar och tättingar). Ifall arten observerades inom hela inventeringsområdet men inte inom det egentliga stationsområdet under ifrågavarande dag (se punkt (9) ovan) noterades antalet observerade stationära fåglar inom hela inventeringsområdet. Ifall oväntat stora antal fåglar observerats utanför det egentliga stationsområdet har även dessa i vissa fall bokförts under denna kolumn. Framför allt har denna bokföring tillämpats gällande fåtaliga arter samt för vanligare arter under den mest intensiva sträckningsperioden. Eftersom observationerna som bokförts under denna kolumn är baserade på icke-standardiserade metoder rekommenderar vi att dessa inte används i analyser utan noggrant övervägande.

(14) [Observed] Framför allt under de första åren då stationen var aktiv noterades observerade stationära fåglar enbart som ’observerade’ utan antalsestimat. Ifall ifrågavarande art observerats utan att antalet individer har noterats återges detta som ’TRUE’ i denna kolumn. Ifall antalet individer har noterats (även 0 observerade individer) har detta angetts som ’FALSE’ i denna kolumn.

(15) [Night_migr] Sporadiskt observerade nattflyttande fåglar. Denna kolumn är relevant framför allt gällande rördrom, för vilken de flesta observationerna gäller nattflyttande individer.

Kort lista med typiska exempel där dessa data har använts i vetenskapligt syfte:

Fågelstationens publikationslista: http://www.tringa.fi/hangon-lintuasema/julkaisut/

Lehikoinen, A. 2011: Advanced autumn migration of sparrowhawk has increased the predation risk of long-distance migrants in Finland. — PLoS ONE 6(5): e20001.

Lehikoinen, A. & Jaatinen, K. 2012: Delayed autumn migration in Northern European waterfowl. — Journal of Ornithology 153: 563–570.

Lehikoinen, A. & Vähätalo, A. 2000: Lintujen muuton ajoittuminen Hangon lintuasemalla vuosina 1979–1999. — Tringa 27: 150–227.

Lindén, A., Meller, K., Knape, J. 2017: An empirical comparison of models for the phenology of bird migration. — Journal of Avian Biology 48: 255–265.

Lindén, A., Lehikoinen, A., Hokkanen, T., Väisänen, R. A. 2011: Modelling irruptions and population dynamics of the great spotted woodpecker – joint effects of density and cone crops. — Oikos 120: 1065–1075.

Vähätalo, A. V., Rainio, K., Lehikoinen, A. & Lehikoinen, E. 2004: Spring arrival of birds depends on the North Atlantic Oscillation. — Journal of Avian Biology 35: 210–216.